WEZWANIE AKCJONARIUSZY NR 5 Z DNIA 14 -12- 2020

Zarząd spółki pod firmą „MEXPOL” Spółka Akcyjna w Warszawie z siedzibą 00-080 Warszawa, ul. Miodowa 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054143 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy KRS, NIP:5261031835, REGON:011142540, kapitał zakładowy: 617.000,- zł, z uwagi na wprowadzony przepisami zmienionej ustawy Kodeks spółek handlowych ( art.328, 338/1-328/15 obowiązek dematerializacji akcji spółek akcyjnych i prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez biura maklerskie, na podstawie art.16 ustawy z 30-08-2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek akcyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz.1798), wzywa akcjonariuszy spółki do składania do siedziby spółki posiadanych akcji imiennych, uprzywilejowanych serii „A” od A0001 do A 1000 i serii „B” od B 0001 do B 2700 w nieprzekraczającym terminie do 01 marca 2021 r.. W zamian za złożone akcje podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wydawać będzie po tej dacie imienne świadectwa rejestrowe co do posiadanych przez akcjonariusza akcji imiennych. Niniejsze wezwanie jest wezwaniem ostatnim.

Zarząd spółki.