WEZWANIE AKCJONARIUSZY NR.3 Z DNIA 09 LISTOPADA 2020 R.

Zarząd spółki pod firmą „MEXPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą 00-080 Warszawa, ul. Miodowa 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054143 w Sądzie Rejonowym dl a m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 5261031835, REGON:011142540, kapitał zakładowy : 617.900,- zł., z uwagi na wprowadzony przepisami zmienionej ustawy Kodeks spółek handlowych ( art.328,328/1-328/15) obowiązek dematerializacji akcji spółek handlowych i prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez biura maklerskie, na podstawie art. 16 ustawy z 30-08-2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1798),wzywa akcjonariuszy spółki do składania do siedziby spółki posiadanych akcji imiennych serii A od A 0001 do A 1000 i serii B od B 0001 do B 2700 w nieprzekraczającym terminie do 01 -03-2021 r. W zamian za złożone akcje podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wydawać będzie po tej dacie imienne świadectwa rejestrowe co do posiadanych przez akcjonariusza akcji imiennych.

Zarząd Spółki