Wezwanie akcjonariuszy nr 2 z dnia 12 -10- 2020 r.

Zarząd spółki pod firmą „MEXPOL” Spółka Akcyjna w Warszawie z siedzibą 00-08- Warszawa, ul. Miodowa 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054143 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5261031835,REGON: 011142540, kapitał zakładowy: 617.900,- zł, z uwagi na wprowadzony przepisami zmienionej ustawy Kodeks spółek handlowych ( art.328,328/1-328/15 ) obowiązek dematerializacji akcji spółek akcyjnych i prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez biura maklerskie, na podstawie art. 16 ustawy z 30-08-2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niekórych innych ustaw ( Dz.u. z 2019 r, poz.1798), wzywa akcjonariuszy spółki do składania do siedziby spółki posiadanych akcji imiennych, uprzywilejowanych serii „A” od A 0001do A 1000 i serii „B” od B 0001 do B 2700 w nieprzekraczającym terminie do 01 marca 2021 r. W zamian za złożone akcje podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wydawać będzie po tej dacie imienne świadectwa rejestrowe co do posiadanych przez akcjonariusza akcji imiennych

Zarząd Spółki