Wezwanie akcjonariuszy nr 1 z dnia 22 września 2020 r.

Zarząd spółki pod firmą „MEXPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą 00-080 Warszawa, ul. Miodowa 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054143 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS , kapitał zakładowy: 617.900,- zł., z uwagi na wprowadzony przepisami zmienionej ustawy Kodeks spółek handlowych ( art. 328, 328/1- 328/15) obowiązek dematerializacji akcji spółek akcyjnych i prowadzenia rejestru akcjonariuszy prze biura maklerskie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2019 r., poz. 1798), wzywa się akcjonariuszy spółki do składania do siedziby spółki posiadanych akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A od nr 0001 do A 1000 i serii B od nr B 0001 do B 2700 w nieprzekraczającym terminie do 1 marca 2021 r. W zamian za złożone akcje podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy spółki wydawać będzie po tej dacie imienne świadectwa rejestrowe co do posiadanych przez akcjonariusza akcji. imiennych.