WEZWANIE AKCJONARIUSZY NR 5 Z DNIA 14 -12- 2020

Zarząd spółki pod firmą „MEXPOL” Spółka Akcyjna w Warszawie z siedzibą 00-080 Warszawa, ul. Miodowa 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054143 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy KRS, NIP:5261031835, REGON:011142540, kapitał zakładowy: 617.000,- zł, z uwagi na wprowadzony przepisami zmienionej ustawy Kodeks spółek handlowych ( art.328, 338/1-328/15 obowiązek dematerializacji akcji spółek akcyjnych i prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez biura maklerskie, na podstawie art.16 ustawy z 30-08-2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek akcyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz.1798), wzywa akcjonariuszy spółki do składania do siedziby spółki posiadanych akcji imiennych, uprzywilejowanych serii „A” od A0001 do A 1000 i serii „B” od B 0001 do B 2700 w nieprzekraczającym terminie do 01 marca 2021 r.. W zamian za złożone akcje podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wydawać będzie po tej dacie imienne świadectwa rejestrowe co do posiadanych przez akcjonariusza akcji imiennych. Niniejsze wezwanie jest wezwaniem ostatnim.

Zarząd spółki.

WEZWANIE AKCJONARIUSZY NR 4

Zarząd spółki pod firmą „MEXPOL” Spółka Akcyjna w Warszawie z siedzibą 00-080 Warszawa, ul. Miodowa 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054143 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5261031835, REGON: 011142540, kapitał zakładowy: 617.900,- zł, z uwagi na wprowadzony przepisami zmienionej ustawy Kodeks spółek handlowych ( art. 328, 328/1- 328/15) obowiązek dematerializacji akcji spółek akcyjnych i prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez biura maklerskie, na podstawie art. 16 ustawy z 30-08-2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy spółki do składania do siedziby spółki posiadanych akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” od A0001 do A 1000 i serii „B” od B 0001 do B 2700 w nieprzekraczającym terminie do 01-03-2021 r. W zamian za złożone akcje podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wydawać będzie po tej dacie imienne świadectwa rejestrowe co do posiadanych przez akcjonariusza akcji imiennych.

Zarząd Spółki

WEZWANIE AKCJONARIUSZY NR.3 Z DNIA 09 LISTOPADA 2020 R.

Zarząd spółki pod firmą „MEXPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą 00-080 Warszawa, ul. Miodowa 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054143 w Sądzie Rejonowym dl a m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 5261031835, REGON:011142540, kapitał zakładowy : 617.900,- zł., z uwagi na wprowadzony przepisami zmienionej ustawy Kodeks spółek handlowych ( art.328,328/1-328/15) obowiązek dematerializacji akcji spółek handlowych i prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez biura maklerskie, na podstawie art. 16 ustawy z 30-08-2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1798),wzywa akcjonariuszy spółki do składania do siedziby spółki posiadanych akcji imiennych serii A od A 0001 do A 1000 i serii B od B 0001 do B 2700 w nieprzekraczającym terminie do 01 -03-2021 r. W zamian za złożone akcje podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wydawać będzie po tej dacie imienne świadectwa rejestrowe co do posiadanych przez akcjonariusza akcji imiennych.

Zarząd Spółki

Wezwanie akcjonariuszy nr 2 z dnia 12 -10- 2020 r.

Zarząd spółki pod firmą „MEXPOL” Spółka Akcyjna w Warszawie z siedzibą 00-08- Warszawa, ul. Miodowa 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054143 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5261031835,REGON: 011142540, kapitał zakładowy: 617.900,- zł, z uwagi na wprowadzony przepisami zmienionej ustawy Kodeks spółek handlowych ( art.328,328/1-328/15 ) obowiązek dematerializacji akcji spółek akcyjnych i prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez biura maklerskie, na podstawie art. 16 ustawy z 30-08-2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niekórych innych ustaw ( Dz.u. z 2019 r, poz.1798), wzywa akcjonariuszy spółki do składania do siedziby spółki posiadanych akcji imiennych, uprzywilejowanych serii „A” od A 0001do A 1000 i serii „B” od B 0001 do B 2700 w nieprzekraczającym terminie do 01 marca 2021 r. W zamian za złożone akcje podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wydawać będzie po tej dacie imienne świadectwa rejestrowe co do posiadanych przez akcjonariusza akcji imiennych

Zarząd Spółki

Wezwanie akcjonariuszy nr 1 z dnia 22 września 2020 r.

Zarząd spółki pod firmą „MEXPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą 00-080 Warszawa, ul. Miodowa 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054143 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS , kapitał zakładowy: 617.900,- zł., z uwagi na wprowadzony przepisami zmienionej ustawy Kodeks spółek handlowych ( art. 328, 328/1- 328/15) obowiązek dematerializacji akcji spółek akcyjnych i prowadzenia rejestru akcjonariuszy prze biura maklerskie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2019 r., poz. 1798), wzywa się akcjonariuszy spółki do składania do siedziby spółki posiadanych akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A od nr 0001 do A 1000 i serii B od nr B 0001 do B 2700 w nieprzekraczającym terminie do 1 marca 2021 r. W zamian za złożone akcje podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy spółki wydawać będzie po tej dacie imienne świadectwa rejestrowe co do posiadanych przez akcjonariusza akcji. imiennych.