WEZWANIE AKCJONARIUSZY NR 4

Zarząd spółki pod firmą „MEXPOL” Spółka Akcyjna w Warszawie z siedzibą 00-080 Warszawa, ul. Miodowa 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054143 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5261031835, REGON: 011142540, kapitał zakładowy: 617.900,- zł, z uwagi na wprowadzony przepisami zmienionej ustawy Kodeks spółek handlowych ( art. 328, 328/1- 328/15) obowiązek dematerializacji akcji spółek akcyjnych i prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez biura maklerskie, na podstawie art. 16 ustawy z 30-08-2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy spółki do składania do siedziby spółki posiadanych akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” od A0001 do A 1000 i serii „B” od B 0001 do B 2700 w nieprzekraczającym terminie do 01-03-2021 r. W zamian za złożone akcje podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wydawać będzie po tej dacie imienne świadectwa rejestrowe co do posiadanych przez akcjonariusza akcji imiennych.

Zarząd Spółki

WEZWANIE AKCJONARIUSZY NR.3 Z DNIA 09 LISTOPADA 2020 R.

Zarząd spółki pod firmą „MEXPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą 00-080 Warszawa, ul. Miodowa 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054143 w Sądzie Rejonowym dl a m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 5261031835, REGON:011142540, kapitał zakładowy : 617.900,- zł., z uwagi na wprowadzony przepisami zmienionej ustawy Kodeks spółek handlowych ( art.328,328/1-328/15) obowiązek dematerializacji akcji spółek handlowych i prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez biura maklerskie, na podstawie art. 16 ustawy z 30-08-2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1798),wzywa akcjonariuszy spółki do składania do siedziby spółki posiadanych akcji imiennych serii A od A 0001 do A 1000 i serii B od B 0001 do B 2700 w nieprzekraczającym terminie do 01 -03-2021 r. W zamian za złożone akcje podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wydawać będzie po tej dacie imienne świadectwa rejestrowe co do posiadanych przez akcjonariusza akcji imiennych.

Zarząd Spółki

Wezwanie akcjonariuszy nr 2 z dnia 12 -10- 2020 r.

Zarząd spółki pod firmą „MEXPOL” Spółka Akcyjna w Warszawie z siedzibą 00-08- Warszawa, ul. Miodowa 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054143 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5261031835,REGON: 011142540, kapitał zakładowy: 617.900,- zł, z uwagi na wprowadzony przepisami zmienionej ustawy Kodeks spółek handlowych ( art.328,328/1-328/15 ) obowiązek dematerializacji akcji spółek akcyjnych i prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez biura maklerskie, na podstawie art. 16 ustawy z 30-08-2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niekórych innych ustaw ( Dz.u. z 2019 r, poz.1798), wzywa akcjonariuszy spółki do składania do siedziby spółki posiadanych akcji imiennych, uprzywilejowanych serii „A” od A 0001do A 1000 i serii „B” od B 0001 do B 2700 w nieprzekraczającym terminie do 01 marca 2021 r. W zamian za złożone akcje podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wydawać będzie po tej dacie imienne świadectwa rejestrowe co do posiadanych przez akcjonariusza akcji imiennych

Zarząd Spółki

Wezwanie akcjonariuszy nr 1 z dnia 22 września 2020 r.

Zarząd spółki pod firmą „MEXPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą 00-080 Warszawa, ul. Miodowa 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054143 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS , kapitał zakładowy: 617.900,- zł., z uwagi na wprowadzony przepisami zmienionej ustawy Kodeks spółek handlowych ( art. 328, 328/1- 328/15) obowiązek dematerializacji akcji spółek akcyjnych i prowadzenia rejestru akcjonariuszy prze biura maklerskie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2019 r., poz. 1798), wzywa się akcjonariuszy spółki do składania do siedziby spółki posiadanych akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A od nr 0001 do A 1000 i serii B od nr B 0001 do B 2700 w nieprzekraczającym terminie do 1 marca 2021 r. W zamian za złożone akcje podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy spółki wydawać będzie po tej dacie imienne świadectwa rejestrowe co do posiadanych przez akcjonariusza akcji. imiennych.